Epaper
Sunday, April 21, 2024

Head Office

Jalte Deep Building, Manji Ka Hatha, Paota, JODHPUR - 06
Phone:0291-2546896, 2556900,Cell: 9828036900,9828033900
Fax:0291-2544896
E-mail: [email protected], [email protected],
[email protected]

Jaipur Office

Mr. Deepak Mehta
"Kanchandeep" E-287, Lalkothi, Near Vidhansabha, JAIPUR - 15
Ph.0141-2742116, Cell:9828011255
Fax: 5102727
E-mail: [email protected], [email protected]

New Delhi Office

Mr. Rajendera Vyas
5/6 INS Building, Rafi Marg, NEW DELHI 01
Phone : 011-23711616 cell: 9971706234
E-mail: [email protected]

Mumbai Office

Mr. Ashish Mehta
Cell: 9828036900
E-mail: [email protected]